Nederlands
Language
  • English
  • Nederlands

​Disclaimer

Energetische behandelingen hebben tot doel het energetische welzijn te bevorderen. Het is echter van groot belang te beseffen dat deze behandelingen geen substituut vormen voor medische of psychologische zorg. Voorafgaand aan deelname aan een energetische behandeling dient u zich bewust te zijn van de onderstaande disclaimer en contra-indicaties.


Geen Vervanging voor Medische Zorg: Energetische behandelingen moeten nooit worden beschouwd als vervanging voor professionele medische zorg. Bij lichamelijke of psychische klachten wordt ten zeerste aangeraden een arts of gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen.


Contra-indicaties: Energetische behandelingen zijn mogelijk niet geschikt voor individuen met bepaalde medische aandoeningen of omstandigheden. Contra-indicaties kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, zijn:


Ernstige psychische aandoeningen
Epilepsie of neiging tot aanvallen
Zwangerschap (tenzij met toestemming van je Doula)


Waaronder de volgende medicatie
Anti-depressiva
Anti-psychotica
Anti-epileptica
en overige medicatie die invloed hebben op je mentale welzijn


Zelfevaluatie: Voordat u deelneemt aan een energetische behandeling, is het van belang uw eigen gezondheidstoestand grondig te evalueren. Bij twijfel over de geschiktheid van een energetische behandeling in uw specifieke situatie, raadpleeg eerst een medisch professional.


Eigen Verantwoordelijkheid: Deelname aan energetische behandelingen geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid. De behandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, schade of ongemakken die voortvloeien uit het ontvangen van energetische behandelingen zonder de juiste medische goedkeuring.


Door deel te nemen aan een energetische behandeling verklaart u dat u deze disclaimer begrijpt, akkoord gaat met de contra-indicaties en de volledige verantwoordelijkheid draagt voor uw eigen gezondheidsbeslissingen. Raadpleeg altijd een medisch professional voor specifieke gezondheidsadviezen.

​Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1. De Onderneming: Motivation Monk; Registratie CAT Collectief Alternative Therapeuten BO nr.: 73482022-01-29.
1.2. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Onderneming.
1.3. Diensten/Producten: De goederen, diensten of digitale producten die door de Onderneming worden aangeboden.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Onderneming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


3. Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en voldoet aan de gestelde voorwaarden.


4. Prijzen en Betaling
4.1. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Onderneming aangegeven wijze.


5. Levering
5.1. De Onderneming zal zich inspannen om de overeengekomen diensten/producten binnen de afgesproken termijn te leveren.
5.2. De Klant is verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste leveringsinformatie.


6. Annulering
6.1. Annulering van diensten/producten dient schriftelijk te geschieden en is alleen mogelijk volgens de vastgestelde voorwaarden.


7. Aansprakelijkheid
7.1. De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van de geleverde diensten/producten.


8. Intellectuele Eigendom
8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten/producten berusten bij de Onderneming.


9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft de Onderneming het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.


10. Toepasselijk Recht en Geschillen
10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.